winactie social

Actievoorwaarden  free box give away op social

 • Algemeen
 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing
  op de actie social give away’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
 2. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op http://blog.hellofresh.nl/winactie-social of http://blog.hellofresh.be/winactie-social
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via een persoonlijk bericht op Facebook of Instagram.
 1. Deelname
 1. Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland en België (Vlaanderen en Wallonië woont) woont. 
 2. Je doet mee aan de Actie als je gedurende de actieperiode reageert onder de social media post waarin de winactie wordt aangekondigd op Facebook en/of Instagram.
 3. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 4.  Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
 1. Actie free box give away – hoe het werkt
 1. De Actie wordt van 29 mei t/m 31 mei 2021 (hierna: de “Actieperiode”) gepromoot via de Belgische (‘hellofreshbe’) en Nederlandse (‘hellofreshnl’) Instagram & Facebookpagina’s van HelloFresh. Na 31 mei 2021 kan er niet meer aan de actie worden deelgenomen.
 2. De winnaars worden via de onder artikel 3.1 genoemde Facebook- en Instagrampagina’s worden benaderd om verdere afhandeling van de prijzen rond te maken. De prijs is niet overdraagbaar en de winnaar dient uiterlijk 15 juni 2021 contact op te nemen met de klantenservice om haar prijs te claimen. Daarna vervalt het recht op de prijs. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
 3. Nadat de prijs is geclaimd door de winnaar, wordt deze opgestuurd naar het huisadres van de winnaar. 

 

 1.  Na afloop van de Actieperiode worden in totaal 15 HelloFresh Boxen voor 2 personen, 3 maaltijden weggeven onder de deelnemers via Facebook en Instagram. Er worden 5 boxen weggegeven in Nederland en 10 pakketten in België (Wallonië/Vlaanderen). De verdeling van de pakketten in België is: 5 boxen in Vlaanderen en 5 boxen in Wallonië.  
 2. Deze Actie heeft als doel om de vermindering van voedselverspilling bij HelloFresh onder de aandacht te brengen en zichtbaarheid te verhogen voor de duurzaaheidsinitiatieven binnen HelloFresh. 
 3. Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.
 1. Prijzen
 1. 5x HelloFresh Box inclusief bezorging t.w.v. € 4o,95 (NL)
 2. 10x HelloFresh Box inclusief bezorging t.w.v. € 43,95 (BE)

 

 1. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 2. De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 3. Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

 

 1. Privacy
  1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.  
  2. Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
  3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
  4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl of klantendienst@hellofresh.be.
 • Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie.
 1. Aansprakelijkheid
 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.
 3.  HelloFresh is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of verlies van de prijs gedurende de verzending van de prijs aan de winnaar.
 1. Diversen
  1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
  2.  Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
  3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  4. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
  5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh. 
  6. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh. 
  7. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.