Winactie Moederdag

Lees hier de actievoorwaarden voor de Winactie Moederdag op social.

1. Algemeen

Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Winactie Moederdag’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op blog.hellofresh.nl/winactie-moederdag
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl.

2. Deelname

Je doet mee aan de Actie als je gedurende de Actieperiode reageert op de social media post op de Instagram- en/of Facebookpagina van HelloFresh NL/BENL/BEFR waarin de winactie wordt aangekondigd.
Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen. De actie geldt voor bestaande HelloFresh klanten. Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

3. Actie Moederdag – hoe het werkt

De Actie wordt van 24-04-2020 tot en met 27-04-2020 (hierna: de “Actieperiode”) gepromoot via Facebook- en Instagrampagina’s van HelloFresh.
De winnaars worden via social media benaderd om verdere afhandeling van de prijzen rond te maken. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
Na afloop van de Actieperiode worden in totaal 3 prijzen weggegeven onder de deelnemers via Facebook en Instagram, 1 voor HelloFresh Nederland, 1 voor HelloFresh Vlaanderen en 1 voor HelloFresh Wallonië.
Deze Actie heeft als doel de moederdagtaart van HelloFresh, als aanvulling op het reguliere aanbod, te promoten.
Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.

4. Prijzen

De te winnen prijzen betreffen:
3 x HelloFresh Box voor 4 personen, 3 maaltijden (t.w.v. € 64,95)

HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
De kortingscode is alleen geldig op de HelloFresh Box en te gebruiken t/m 28-05-2020.
Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

5. Privacy

In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.
Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl of klantendienst@hellofresh.be.
Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie.

6. Aansprakelijkheid

HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.
HelloFresh is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of verlies van de prijs gedurende de verzending van de prijs aan de winnaar.

7. Diversen

HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld
Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.